Pulmonolog Warszawa

 

Do 26 stycznia praktyka będzie nieczynna. 

    


 

Konsultacje specjalistyczne wyłącznie osób dorosłych  

  

 dr Dariusz Osiak, Pulmonolog, Internista, Warszawa,  tel. 601 25 69 15

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administrator Danych  jest:


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Osiak
ul. Prałatowska 6 m 136, 03-510 Warszawa
NIP: 5321078646, REGON: 012265611
Telefon. 601 25 69 15 mail: Dariusz.Osiak(at)pulmonolog.warszawa.pl

 

 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

- Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
- Rozliczenia świadczenia zdrowotnego udzielanego w ramach umowy zawartej przez Administratora danych z NFZ - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
- Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
- Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
- Wykonywania badań statystycznych - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
- Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
- Wystawienia na państwa życzenie faktury - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
- Kontaktu telefonicznego w sprawie realizowanych usług medycznych.

 INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ

- Osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
- Osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
- Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
- Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
- Konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
- Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
- Osoby upoważnione przez podmiot, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
- Minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuraturom, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
- Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
- Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
- Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
- Zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
- Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
- Osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
- Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
- Spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:
- 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
- 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon - w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
- Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej - przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu.
- Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej - przez okres 20 lat, od dnia dokonania wpisu.
- Dane zawarte na fakturze- przez okres 5 lat .

 DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

Dane osobowe podawane obowiązkowo:
Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2015. 2069)

- Imię i nazwisko
- PESEL
- Data urodzenia
- Adres zamieszkania
- Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
- Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego
- Numer telefonu

 Dane przetwarzane dobrowolnie:

- Adres e-mail

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.

 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

- Dostępu do danych;
- Sprostowania danych - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
- Usunięcia danych - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
- Ograniczenia przetwarzania - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
- Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
- Przenoszenia danych - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W przypadku, gdy korzystacie Państwo ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Wasze dane osobowe (numer PESEL) będą przetwarzane przez ich profilowanie. Oznacza to, że Administrator danych w dniu wizyty sprawdzi Państwa uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez program EWUŚ.

 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 Dariusz Osiak telefon: 601 25 69 15 mail: Dariusz.Osiak(at)pulmonolog.warszawa.pl
Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.