Pulmonolog Warszawa

 

 

       Od 8 do 17 listopada praktyka będzie nieczynna.    


 

Konsultacje specjalistyczne wyłącznie osób dorosłych  

  

 dr Dariusz Osiak, Pulmonolog, Internista, Warszawa,  tel. 601 25 69 15

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administrator Danych  jest:


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Osiak
ul. Prałatowska 6 m 126, 03-510 Warszawa
NIP: 5321078646, REGON: 012265611
Telefon. 601 25 69 15 mail: Dariusz.Osiak(at)pulmonolog.warszawa.pl

 

 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

o Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
o Rozliczenia świadczenia zdrowotnego udzielanego w ramach umowy zawartej przez Administratora danych z NFZ - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
o Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
o Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
o Wykonywania badań statystycznych - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
o Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych;
o Wystawienia na państwa życzenie faktury- na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
o Kontaktu telefonicznego w sprawie realizowanych usług medycznych.

 INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ

o Osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
o Osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
o Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
o Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
o Konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
o Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
o Osoby upoważnione przez podmiot, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
o Minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuraturom, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
o Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
o Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
o Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia
rejestrów;
o Zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
o Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom
lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu,
podległym Szefom właściwych Agencji;
o Osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
o Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
o Spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych;

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:
o Osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
o Członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
o Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
o Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej;
o Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:
Dane zawarte w dokumentacji medycznej:
o 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
o 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon - w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
o 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu - w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana;
o Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej - przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu.
o Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej - przez okres 20 lat, od dnia dokonania wpisu.
o Dane zawarte na fakturze- przez okres 5 lat .

 DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

Dane osobowe podawane obowiązkowo:
Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2015. 2069)
o Imię i nazwisko
o PESEL
o Data urodzenia
o Adres zamieszkania
o Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
o Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego

Dane przetwarzane dobrowolnie:
o Numer telefonu
o Adres e-mail

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.

 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Dostępu do danych;
o Sprostowania danych;
o Usunięcia danych - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
o Ograniczenia przetwarzania - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
o Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
o Przenoszenia danych - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
o Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
o Wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W przypadku, gdy korzystacie Państwo ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Wasze dane osobowe (numer PESEL) będą przetwarzane przez ich profilowanie. Oznacza to, że Administrator danych w dniu wizyty sprawdzi Państwa uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez program EWUŚ.

 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 Dariusz Osiak telefon 601 25 69 15 mail: Dariusz.Osiak(at)pulmonolog.warszawa.pl
Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.